Środowiskiem, które szczególnie sprzyja dzeń sieci, powodując zamilknięcie 150D bytowaniu i rozmnażaniu się szczurów, jest aparatów. Naprawy kosztowały tvm razem labirynt sieci kanalizacji miejskiej. Liczne jut ponad pół miliona złotych. Ogólnie rzecz obserwacje, a przede wszystkim wieloletnie ujmując, szczury są sprawcami co dziesiątej szczegółowe badania prowadzone systema awarii sieci telefonicznej, tycznie w Wielkiej Brytanii i RFN dowodzą, Z analizy owvch awarii wynika, że szczu­ te systemy kanalizacji współczesnych miast ry mszczą na ogół tylko kable niskoparowe, są opanowane w poważnym stopniu przez łączące do 10 abonentów. Mają przy tym szczury. W tym właśnie środowisku owe owe gryzonie swoje przyzwyczajenia i nawy niebezpieczne szkodniki znajdują dogodne ki, od których bardzo trudno je odwieść, schronienie, sprzyjający mikroklimat (cie Poglądowy przykład w tym względziedosta ply zimą i chłodny latem), bogate możłiwoś rczyła akcja napraw wspomnianych 350 ci terowania i gnieżdżenia się oraz swobodę uszkodzeń sieci telefonicznej na Mokoto wędrówek wzdłuż kanałów i na powicrzch wie. Oto w ciągu jednego tylko tygodnia nię ziemi. szczury kilkakrotnie niszczyły kabel w tym Zaszczurzenie kanałów pociąga za sobą samym miejscu. Na dobitek, kiedy monte liczne groźne konsekwencje, zarówno dla rzy naprawiali kolejne uszkodzenie  szczu ludzi tyjących w miastach, jak i dla miej ry siedziały kilka metrów dalej i z wyraźnym skich urządzeń technicznych.

Szczury po zainteresowaniem przygłądały się ich pracy wodują częste uszkodzenia sied kanał izacyj Jest rzeczą zadziwiającą . te szczury z wy nej  drążą otwory w miejscach pęknięć raźnym upodobaniem traktują ołów Daw ścian kanałów łub wadliwych połączeń prze niej, kiedy w instalacjach wodociągowych wodów. Tworząc znaczne nieraz pod wzglę stosowano rury ołowiane, dochodziło wsku dem rozmiarów p<xłknpy i jamy w gruncie tek uszkodzeń powodowanych przez szczu otaezającym kanały, szczury są sprawcami ry do licznych awarii sieci zaopatrzenia zapadania się kanałów lub przerywania ich w wodę. łączności, zanieczyszczania wód gmnto Do dziś brak jednak poglądu, czy szczury wych ściekami kanalizacyjnymi, podmywa lubią ów metal ze wzlędu na jego miękkość, nia i usuwania się gruntu, a w konsekwencji sprzyjającą ścieraniu szczurzych zębów, czy  pękania przewodów gazowych i wodocią też po prostu on im szczególnie smakuje, gowych, zapadania się jezdni ulicznych, P

rzyczyną widu wyrządzanych przez a nawet pękania ścian budynków. szczury szkód, strat i trudności, a niekiedy Szczególnie dotkliwe są szkody wyrządza nawet prawdziwych klęsk, jest ogromna ty ne przez szczury w podziemnych instaia wotność i ruchliwość tych gryzoni. Pode i cjach telefonicznych, szczury obgryzają oło mują one częste wyprawy nie tytko w obrę­ biane koszulki kabli (po takim uszkodzeniu bie podziemnych urządzeń telefonicznych, wystarczy trochę wilgoci, np. wody deszczowej ale także poza nimi, do atrakcyjnych dla wej, aby skorodowany kabel telefoniczny nich obiektów naziemnych, w których wy nie nadawał się do użytku) lub przegryzają szokują sobie nowe żerowiska i miejsca gnie wiązki przewodów. żdżenia. Nieraz następuje formalna inwazja Jest raczą charakterystyczną, że w swojej z sieci miejskich urządzeń podziemnych do niszczycielskiej działalności szezrury starań obiektu naziemnego całej kolonii szkódni nie omijają główne kable telefoniczne, któ ków, które, rozmnożywszy się, szybko siają rymi płynie prąd o stosunkowo \vvsokim się prawdziwą plagą, napięciu, a także wszelkie przewodź’ łcktry Wspomniana ructiliwość szczurów powo czne duje również moszczenie kabli tdefoniez Jak wykazuje statystyka uszkodzeń sieci nych w punktach doprowadzania ich odgalę tclefonicznei w Warszawie tylko w dzielnicy zień do budvnkówr.

Oto szczury, biegnąc Żolihore w roku 1974 szczury „wyląc/yty” podziemnymi kanałami telefonicznymi, do 250 aparatów. Koszty związanych z tym cierają do miejsc połączenia tych kanałów napraw wyniosły ok. 100 OCH) zl. W tym z budynkami. W miejscach tych kable są samym roku w innej warszawskiej dzielnicy, trwale i sztywno umocowane za pomocą ich na Mokotowie, szczury dokonały 350 uszko zabetonowania lub zagipsowania Ponieważ przeszkodę taką trudno szczurom sforso­ wać, wybierają one najsłabsze miejsce połą­ czenia  sam kabel, który stosunkowo łatwo przegryzają, otwierając sobie przejście. Po­ dobnie są niszczone kable telefoniczne we­ wnątrz budynku (przede wszystkim w piw­ nicach), stanowiące dla szczurów przeszko­ dę w komunikacji wewnętrznej. Środki stosowane dotychczas w walce z niszczącymi kable telefoniczne szczurami (domieszka tłuczonego szkła do zaprawy uszczelniającej otwory, przez które przecho­ dzą kable, pokrywanie samych przewodów towotem) okazały się niewystarczające. Ostatnio przystąpiono więc do szczegól­ nie starannego uszczelniania przyłączenio­ wych otworów instalacji domowych, używa­ jąc w tym celu specjalnych wpustów, dopro­ wadzających do budynków zblokowane od­ gałęzienia przewodów wszystkich instalacji - kanalizacji, wodociągu, gazu, elektrycz­ ności i telefonu. Coraz częściej stosuje się również prowadzenie przewodów w kana­ łach wewnątrz prefabrykowanych elemen­ tów budowlanych. W budynkach Marych przewody chroni się osłonami /. winiduru lub blachy.

Do winiduru jednak szczury już się przyzw yczaiły i z powodzeniem go prze­ gryzają. Przeciwko pladze szczurów prowadzi się stałą walkę, ponieważ ich tępienie startowi jeden z podstawowych nakazów higieny. Jest on dyktowany zarówno koniecznością zwalczania roznoszonych przez szczury cho­ rób zakaźnych, jak i koniecznością zmniej­ szenia wyrządzanych przez te gryzonie zna­ cznych szkód gospodarczych. Walczy się z nimi na powierzchni obszaru miejskiego, walczy się też w ich głównym środowisku  w sieci kanałów. W prowadzonej pod ziemią deratyzacji wypróbowano już najrozmaitsze metody i sposoby niszczenia szczurów', stosując w tym celu nawet gazy trujące. Praktyka dowiodła, że ze sporego arsenału sprawdzo­ nych środków walki z setkami tysięcy tych niebezpiecznych mieszkańców' kanałów, najskuteczniejsze są dwa. Pierwszy  to szczuroszczelne (słówko dziwaczne, będące jednak terminem fachowym) odizolowanie sieci kanałów od powierzchni terenu miasta i budynków. Drugi środek-to „dokarmia­ nie” szczurów specjalnie spreparowanym, zatrutym pokarmem. Szc/uroszczelność granicy między na­ dziemną a podziemną częścią miasta tworzy się za pomocą rozmaitego rodzaju barier i zapór stawianych szczurom w przewodach kanałowych, łączących domowe sieci kanali­ zacyjne z siecią kanałów miejskich. Owe bariery i zapory to różnego rodzaju klapy ochronne i kraty zakładane w przewo­ dach kanałowych. Ich konstrukcja umożli­ wia przepuszczanie ścieków, stanowi jednak zamknięcie drogi dla szczurów. Okazuje się więc, że szczury w miastach  to także poważny problem techniczny.